Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin

Czcionka:

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAJCZY

 

Prawo korzystania

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Rajcza oraz uczniowie uczący się w szkołach na terenie gminy.

2. Osoby nie posiadające stałego meldunku na terenie Gminy Rajcza mogą wypożyczać książki po wpłaceniu kaucji w wysokości 30 zł (lub innej ustalonej przez pracownika GBP, w przypadku większej wartości książki).

3. Rejestracji Czytelników dokonuje się każdego roku, począwszy od stycznia.

4. Czytelnik zobowiązany jest informować pracownika GBP o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.

DOROŚLI:

1. Czytelnik pełnoletni powinien przy zapisie:

- zapoznać się z niniejszym regulaminem

- okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania

- złożyć na karcie zapisu zobowiązanie do przestrzegania regulaminu Biblioteki

DZIECI I MŁODZIEŻ:

1. Czytelnikiem GBP w Rajczy może zostać każde dziecko.

2. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni, przedkładając do wglądu dowód osobisty.

3. Najmłodsi korzystają ze zbiorów bibliotecznych pod nadzorem rodziców/opiekunów lub pracownika GBP.

 

Wypożyczanie

1. Wypożyczyć można jednorazowo 4 książki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników. Przedłużenie terminu zwrotu książki następuje po zgłoszeniu takiej chęci przez Czytelnika.

3. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u bibliotekarza, któremu zwraca wypożyczone książki.

4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w pkt 1, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki wypożyczone przez innych Czytelników.

6. W razie braku książki Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego pozycja.

7. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

8. Część zbiorów Biblioteki jest wydzielona i udostępniana tylko na miejscu w czytelni. Są to książki rzadkie, cenne oraz przydzielone do księgozbioru podręcznego.

9. Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w regulaminie, ogranicza się liczbę wypożyczonych książek do 2 egzemplarzy.

10. Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem od ogólnie przyjętych norm. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

 

Poszanowanie i zabezpieczenie książek

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.

3. Czytelnik za zgubioną lub zniszczoną książkę uiszcza opłatę, której wysokość ustala Dyrektor Biblioteki w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wypłacone z tego tytułu biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może za zgodą Dyrektora Biblioteki dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inną książkę niemniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

 

Przetrzymywanie książek

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w regulaminie Biblioteka pobiera opłatę, która wynosi 1 zł za jeden tydzień, po otrzymaniu przez Czytelnika drugiego upomnienia.

2. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

3. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Od decyzji tej Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organizatora Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

REGULAMIN CZYTELNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAJCZY

 

Prawo korzystania

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy od lat 15.

2. Korzystanie z księgozbioru jest bezpłatne.

3. Miejsce w czytelni zajmuje się dowolnie.

4. Ustalonym opłatom podlegają usługi reprograficzne.

5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych.

6. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z czytelni.

 

Korzystanie ze zbiorów

1. W czytelni można korzystać ze zbiorów czytelni oraz z innych zbiorów Biblioteki.

2. Przyniesione ze sobą książki Czytelnik zobowiązany jest zgłosić u dyżurującego bibliotekarza.

3. Ze zbiorów czytelni Czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

4. Jeżeli Czytelnik zamierza w następnych dniach korzystać z książki dostarczonej spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją zatrzymać w czytelni do dyspozycji Czytelnika.

5. Na prośbę Czytelnika rezerwuje się książki, z których chwilowo korzysta ktoś inny.

6. Wypożyczonych zbiorów nie wolno wynosić z czytelni.

7. Przed opuszczeniem czytelni Czytelnik zwraca książki.

8. Zbiorów czytelni nie wypożycza się do domu.

9. Jeżeli Czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz informuje, w której z najbliższych bibliotek może się ona znajdować. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może sprowadzić książki z innych bibliotek.

10. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący Czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

 

Poszanowanie zbiorów

1. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim jest dozwolone wyłącznie za zgodą bibliotekarza i w miejscu przez niego wskazanym.

2. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną.

3. Za uszkodzone zbiory Czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa Dyrektor Biblioteki, w zależności od stopnia zniszczenia, z zastosowaniem przeliczników przyjętych w obowiązującym Regulaminie Wypożyczalni. Na wypłacone kwoty wydaje się pokwitowanie.

4. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo,a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 

 

REGULAMIN ODDZIAŁU DLA DZIECI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAJCZY

1. Wypożyczalnia przeznaczona jest dla dzieci do lat 15.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Zapisu do wypożyczalni dokonuje się na podstawie dowodu osobistego rodziców lub opiekunów oraz ważnej legitymacji szkolnej.

4. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 4 książki na okres 3 miesięcy. Bibliotekarz może wypożyczenia przedłużyć.

5. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w pkt 4 Biblioteka pobiera opłaty ustalone w Regulaminie Wypożyczalni dla Dorosłych.

6. Książkę zagubioną lub zniszczoną należy odkupić lub zwrócić jej wartość (wg Regulaminu Wypożyczalni dla Dorosłych).

7. Czytelnik winien jest zawiadomić bibliotekarza o zmianie adresu.

8. Czytelnik nie może korzystać z wypożyczalni, gdy w jego domu panuje choroba zakaźna..

9. Czytelnik zobowiązany jest szanować książki i chronić je przed zniszczeniem.

 

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny